چاقی ولاغری

تصاویر قبل و بعد از رژیم دربیماران

مرکز لاغری نارین

تصاویر قبل و بعد

قبل و بعد از کار با دستگاه های لاغری

میزان کالری مصرفی در فعالیتهای مختلف